Algemene Voorwaarden

1. DEFINITIES

2. TOEPASSING

3. OFFERTES EN AANBIEDINGEN

4. OPDRACHT EN DUUR

5. UITVOERING

6. VERTROUWELIJKHEID

7. AANSPRAKELIJKHEID

8. OVERMACHT

9. RECLAMES

10.  BETALING

11. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

1. DEFINITIES

1.1 Jakombo

Jakombo is gevestigd in Buinen (9528 RE), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 69379645

1.2 Opdrachtgever

Iedere natuurlijke en rechtspersoon die met Jakombo een overeenkomst heeft afgesloten of wenst af te sluiten, maar ook zijn vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n).

1.3 Diensten

Alle door of namens Jakombo voor een opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden.

1.4 Opdracht

De overeenkomst, waarbij Jakombo zich verbindt aan opdrachtgever om op enigerlei wijze diensten te verlenen en waarbij opdrachtgever zich verbindt de daaraan verbonden vergoedingen, voorschotten en kosten te betalen.

2. TOEPASSING

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van, opdrachten aan en overeenkomsten met Jakombo.

2.2 De meest recente versie van deze algemene voorwaarden zijn van toepassing. Jakombo is steeds bevoegd deze voorwaarden opnieuw vast te stellen.

2.3 Algemene voorwaarden, aanvullingen en / of afwijkingen van deze voorwaarden van opdrachtgever zijn alleen geldig wanneer deze schriftelijk zijn overeengekomen met Jakombo en hebben uitsluitend rechtsgeldigheid voor de betreffende overeenkomst. Dergelijke algemene voorwaarden, aanvullingen en / of afwijkingen zijn niet van toepassing op andere overeenkomsten.

2.4 Indien enig beding in deze algemene voorwaarden of in de overeenkomst nietig is, blijft de overeenkomst voor het overige van kracht. Jakombo en opdrachtgever zullen het betreffende beding in overleg vervangen door een nieuw beding, welke de strekking van het oorspronkelijke beding zo veel mogelijk benadert.

2.5 Is er onduidelijkheid rond de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, of doet zich tussen partijen een situatie voor die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

3. OFFERTES en AANBIEDINGEN

3.1 De opdracht omvat uitsluitend de werkzaamheden die in de schriftelijke aanbieding / overeenkomst zijn omschreven, inclusief alle wijzigingen die naderhand schriftelijk zijn overeengekomen, waarmee opdrachtgever bekend en akkoord is met deze Algemene Voorwaarden.

3.2 De aanbieding is geheel vrijblijvend en heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij in de aanbieding anders is vermeld

3.3 De opdracht komt tot stand doordat een door Jakombo uitgebrachte aanbieding door de opdrachtgever schriftelijk wordt aanvaard, dan wel doordat Jakombo een door opdrachtgever mondeling verstrekte opdracht schriftelijk aanvaardt en opdrachtgever zich hiermee stilzwijgend akkoord verklaart indien opdrachtgever niet binnen 14 dagen na ontvangst van het bericht schriftelijk reageert.

4. OPDRACHT en DUUR

4.1 Opdrachten worden afgesloten voor de indicatieve periode zoals vermeld in de overeenkomst. De duur is op basis van de dan beschikbare informatie zo nauwkeurig mogelijk ingeschat.

4.2 De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van Jakombo worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die zij ontvangt en de medewerking die wordt verleend. Termijnen waarbinnen werkzaamheden dienen te zijn voltooid, zijn daarom alleen fatale termijnen indien dat schriftelijk is overeengekomen.

4.3 Wijzigingen met betrekking tot de inhoud van de overeenkomst zijn slechts bindend indien zij schriftelijk bevestigd zijn door Jakombo. De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht hierdoor kan worden beïnvloed.

4.4 Jakombo kan bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens de opdracht (verder) uit te voeren, zekerheid eisen van opdrachtgever, dat zowel aan de betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.

4.5 In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. De opdrachtgever dient Jakombo hierover binnen een termijn van 30 dagen na dagtekening van de eindafrekening te berichten. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd en voldaan.

4.6 Jakombo heeft het recht de overeenkomst tussentijds te beëindigen, indien, als gevolg van feiten of omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden. Zulk een beëindiging zal schriftelijk en aangetekend geschieden.

4.7 Eenzijdige opzegging door de opdrachtgever is slechts mogelijk indien de overeenkomst hierin voorziet of indien er sprake is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Jakombo. Zulk een beëindiging dient schriftelijk en aangetekend te geschieden. Indien de overeenkomst hierin niet voorziet en opzegging desondanks geschiedt door de opdrachtgever heeft Jakombo ten minste recht op (door)betaling van de advieskosten voor tot dan toe verrichte werkzaamheden.

4.8 Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, dan heeft Jakombo vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd.

4.9 Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander met behoud van rechten.

5. UITVOERING

5.1 Bij de uitvoering van de opdracht zal zoveel als mogelijk de zorg van een goed opdrachtnemer in acht worden genomen. Het werk zal door Jakombo naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitgevoerd worden.

5.2 De verplichting als bedoeld in 5.1 heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd, tenzij Jakombo en de opdrachtgever vóór het aanvaarden van de opdracht expliciet en schriftelijk overeenstemming bereiken over het te behalen resultaat en indien tussen partijen vaststaat dat de omschrijving van het te behalen resultaat slechts voor één uitleg vatbaar is en het resultaat objectief vast te stellen is (resultaatsverplichting). Indien de schriftelijke resultaatsverplichting niet aan de voorgaande cumulatieve vereisten voldoet, komt aan de opdrachtgever geen beroep toe op de resultaatverplichting. Hetzelfde geldt indien het resultaat buiten de invloed van Jakombo om niet wordt bereikt.

5.3 Jakombo is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Zij zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van Jakombo aan derden geen mededelingen doen over haar aanpak, haar werkwijze en dergelijke, dan wel haar rapportage ter beschikking stellen aan derden, niet vallende binnen het kader van de opdracht.

5.4 Indien de voor een adequate uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en informatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan Jakombo zijn verstrekt, heeft zij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Dit geldt ook voor de eventuele medewerking van leden van de organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van Jakombo betrokken zijn.

5.5 Opdrachtgever is gehouden Jakombo onverwijld te informeren over feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

5.6 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Jakombo verstrekte gegevens en informatie.

5.7 Indien tijdens de uitvoering van de opdracht de opdrachtgever de bestaande opdracht wenst te wijzigen, dan zal behoudens het hieraan voorafgaande geregelde, zulks alleen kunnen indien Jakombo zulks aanvaardt en de opdrachtgever dit vervolgens schriftelijk bevestigt. Indien opdrachtgever na daartoe schriftelijk gemaand te zijn niet binnen veertien dagen tot bevestiging overgaat, is Jakombo gerechtigd de overeenkomst onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen zonder tot enige schadevergoeding jegens opdrachtgever gehouden te zijn.

5.8 Jakombo is, in afwijking van artikel 7:404 BW, te allen tijde gerechtigd om andere personen aan te wijzen die de werkzaamheden zullen verrichten. In afwijking van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn de (rechts)personen die de opdracht uitvoeren of bij de uitvoering op één of andere manier betrokken zijn, niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk jegens de opdrachtgever. Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door Jakombo geschiedt eerst nadat opdrachtgever is geïnformeerd en zich akkoord heeft verklaard.

5.9 Indien door Jakombo of door haar ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten

6. VERTROUWELIJKHEID

6.1 De conclusies, bevindingen, aanbevelingen en adviezen van een opdracht zijn afgestemd op het individuele geval. In verband daarmee zal Jakombo:

6.1.1 vertrouwelijke informatie met betrekking tot de opdrachtgever geheim houden; derden geen inzage verstrekken in rapporten en nota’s uitgebracht aan de opdrachtgever, tenzij de aard van de rapportage / opdracht zulks vereist, of in het geval er een wettelijke plicht op Jakombo rust tot openbaarmaking.

6.1.2 de opdrachtgever niet zonder zijn toestemming als referentie vermelden, ook niet na beëindiging van de overeenkomst

6.2 De verantwoordelijkheden die uit dit artikel voortvloeien, strekken zich eveneens uit tot diegenen van wier diensten Jakombo gebruik maakt bij de uitvoering van de opdracht, tenzij hiertoe in het concrete geval afwijkende afspraken zijn gemaakt en de opdrachtgever daarvan op de hoogte is.

6.3 Opdrachtgever zal zonder toestemming van Jakombo aan derden geen mededeling doen over de aanpak van Jakombo, haar werkwijze en dergelijke, dan wel haar rapportage ter beschikking stellen.

7. AANSPRAKELIJKHEID

7.1 De resultaten van toepassing en gebruik van de door Jakombo verrichte audits, studies, adviezen en andere werkzaamheden zijn afhankelijk van velerlei factoren die buiten haar invloed vallen. Ofschoon elke opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, kan Jakombo derhalve geen garanties verstrekken met betrekking tot de door haar verstrekte adviezen en verrichte diensten. Dit laatste geldt ook indien in de omschrijving van de opdracht bepaalde resultaten zouden zijn opgenomen.

7.2 Behoudens het elders in deze voorwaarden bepaalde, is Jakombo slechts aansprakelijk voor beroepsfouten, indien bewezen dan wel ontegenzeggelijk door de opdrachtgever wordt aangetoond, dat de tekortkoming bestaat uit het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid waarop bij de uitvoering van de opdracht mag worden vertrouwd. Jakombo is evenwel niet aansprakelijk voor:

7.2.1 bij opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door of namens opdrachtgever aan Jakombo;

7.2.2 bij opdrachtgever of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door Jakombo ingeschakelde hulppersonen (werknemers van Jakombo daaronder niet begrepen);

7.2.3 bij opdrachtgever of derden ontstane bedrijfs-, indirecte of gevolgschade, daaronder begrepen iedere vorm van indirecte schade waaronder aanvullende schadevergoeding, vergoeding van gevolgschade en schade wegens gederfde omzet of winst;

7.2.4 beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, Jakombo of derden.

7.3 De aansprakelijkheid voor beroepsfouten genoemd in artikel 7.2 is in ieder geval beperkt tot het door de opdrachtgever verschuldigde factuurbedrag ter zake van de werkzaamheden waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft of waarmee deze verband houdt, terwijl de opdrachtgever Jakombo uitdrukkelijk vrijwaart van verdergaande schadevergoedingseisen, zowel van hemzelf als van derden – daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van opdrachtgever alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van opdrachtgever betrokken zijn – die voorvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van Jakombo ten behoeve van opdrachtgever.

7.4 Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste drie maanden met een maximum van € 5.000

7.5 Opdrachtgever is, indien hij overweegt Jakombo aansprakelijk te stellen tot vergoeding van schade, verplicht daarover met Jakombo in overleg te treden, alvorens hij tot aansprakelijkstelling overgaat.

7.6 Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen drie maanden nadat opdrachtgever de schade heeft ontdekt bij Jakombo te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding is vervallen.

7.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat er een klacht, conform artikel 9 ingediend moet zijn.

8. OVERMACHT

8.1 In geval van overmacht is Jakombo gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan zolang op te schorten tot de overmacht veroorzakende omstandigheid zich niet meer voordoet, zonder dat de opdrachtgever rechten kan doen gelden op schadevergoeding van welke aard dan ook.

8.2 De door Jakombo verrichte prestaties, tot het moment dat de overmacht situatie zich voordoet, dienen door de opdrachtgever gehonoreerd te worden, overeenkomstig het bepaalde in artikel 10.

8.3 Indien de overmacht situatie langer dan 3 maanden aanhoudt, heeft de andere partij, zonder gerechtelijke tussenkomst het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat door die beëindiging voor de andere partij enige aanspraak op vergoeding kosten, schade of boete ontstaat.

9. RECLAMES

9.1 Klachten inzake:

9.1.1 de door Jakombo verrichte werkzaamheden dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 weken, nadat opdrachtgever op de hoogte is, althans redelijkerwijs op de hoogte had kunnen zijn, rechtstreeks, gespecificeerd en schriftelijk door middel van een aangetekend schrijven aan Jakombo kenbaar te zijn gemaakt.

9.1.2 de facturen dienen binnen 2 weken na verzenddatum schriftelijk in het bezit van Jakombo te zijn.

Overschrijding van de termijn genoemd onder 9.1.1 en 9.1.2 leidt tot verval van alle aanspraken.

9.2 Opdrachtgever dient te allen tijde een ingebrekestelling te versturen bij klachten. Een ingebrekestelling dient per aangetekende post verzonden te worden en een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Jakombo in staat is adequaat te reageren en te onderzoeken. De ingebrekestelling dient een termijn van 21 dagen voor herstel te bevatten

9.3 Een klacht schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op, tenzij en voor zover Jakombo aan opdrachtgever te kennen heeft gegeven dat ze de klacht gegrond acht.

9.4 In geval van een terechte klacht heeft Jakombo de keuze tussen aanpassing van het factuurbedrag, het kosteloos verbeteren of het opnieuw verrichten van de desbetreffende werkzaamheden dan wel het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht.

10. BETALING

10.1 De aanbieding van diensten kan plaats vinden op basis van vaste prijs, honorering van gewerkte uren of nacalculatie. Is in de aanbieding een vaste prijs opgenomen dan geldt deze als de overeengekomen prijs. Is in de aanbieding geen vaste prijs opgenomen, dan wordt het te betalen bedrag bepaald op basis van de in de opdracht overeengekomen tarieven welke periodiek door Jakombo worden vastgesteld. In dat geval zijn steeds de meest recentelijk door Jakombo vastgestelde tarieven van toepassing. Is in de aanbieding een ‘richtprijs’ opgenomen, dan geldt deze als een vrijblijvende schatting van de kosten.

10.2 Tenzij anders vermeld zijn alle door Jakombo in de aanbieding genoemde bedragen exclusief omzetbelasting.

10.3 Ten behoeve van de opdrachtgever betaalde onkosten en gemaakte reis- en verblijfkosten en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, worden aan de opdrachtgever doorbelast. Een bedrag aan kantoorkosten wordt niet separaat in rekening gebracht.

10.4 De geoffreerde tarieven bevatten geen vergoeding voor een eventueel aan de opdracht verbonden bijzonder gevaar in de zin van artikel 406, lid 2, Boek 7 Burgerlijk Wetboek, tenzij hiervan uitdrukkelijk melding wordt gemaakt, ongeacht of een dergelijk bijzonder gevaar behoort tot de risico’s die de bedrijfsvoering van Jakombo naar zijn aard meebrengt.

10.5 Ingeval de overeenkomst geen andere afspraken vermeldt over de betalingscondities gelden onderstaande regels voor opdrachten op basis van:

10.5.1 vaste prijs: 40% bij aanvang opdracht en 60% na afloop opdracht.

10.5.2 gewerkte uren of nacalculatie: maandelijkse afrekening achteraf, of 100% na afloop (bij kortlopende opdracht).

10.6 Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de factuur).

10.7 De opdrachtgever dient betalingen uit te voeren zonder enige korting of schuldvergelijking. Het bestaan van claims en/of reclames ontheft de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting(en).

10.8 De betalingstermijn is 14 dagen te rekenen vanaf de datum van de declaratie.

10.9 Bij te late betaling is de opdrachtgever zonder enige aanmaning of verdere ingebrekestelling in verzuim en over het onbetaalde bedrag een rente van 1% per maand verschuldigd, berekend vanaf de dag(en) dat de betaling(en) had(den) dienen plaats te vinden tot en met de dag der voldoening.

10.10 Ook incassokosten komen voor rekening van de opdrachtgever -zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke- die gesteld worden op:

10.10.1 Over de eerste       € 2.500,00     15 %   (Min. € 40,00)

10.10.2 Over de volgende   € 2.500,00    10 %

10.10.3 Over de volgende   € 5.000,00      5 %

Alsmede de kosten verbonden aan een faillissementsaanvraag.

10.11 Iedere betaling door de opdrachtgever strekt primair ter voldoening van de verschuldigde interest, alsmede de door Jakombo gemaakte invorderingskosten c.q. administratiekosten en worden in mindering gebracht op de oudste openstaande facturen, ongeacht enige andere aanduiding door opdrachtgever.

10.12 Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van de opdrachtgever naar het oordeel van Jakombo daartoe aanleiding geeft, is Jakombo gerechtigd van de opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Jakombo te bepalen vorm. Indien de opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is Jakombo gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen de opdrachtgever aan Jakombo uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

11. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

11.1 Op alle overeenkomsten met opdrachtgever gesloten, is het Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, zullen worden beslist door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Jakombo, tenzij zij het geschil voor de rechter welke bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtgever wenst te brengen.

11.3 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

11.4 Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse taal gesteld, maar kunnen ook in een andere taal ter beschikking worden gesteld. In geval van geschil over inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden zal de Nederlandse tekst bindend zijn.